Home - Inhoud - Verhaal-36 - Gesprek-38 - Archief - DB-week 47 - red.
VLUCH(T)SCHRIFT OP NIEUW-DENNENDAL.NL
WEEK 49
NO. 37

3 dec.

INTERACTIE:

Vanaf eind oktober 2003 zijn opgenomen de rubrieken DAGBOEK & PRIKBORD en COLUMN, via redactie te vullen door sitebezoekers. Bij het ontbreken van bijdragen springt de redactie in. Graag ondertekening met naam en toenaam, en eventueel e-mailadres. Ook een fotootje behoort tot de mogelijkheden. Een sleutelwoord of kopje is handig. Plaatsing van het dagboek gebeurt naar dag van ontvangst, voor de column is in principe de vrijdag gereserveerd. De plaatsing kan op zich laten wachten door technische problemen, afwezigheid van de muze, vakantie e.d.

ONDERWERPEN:

De column- ruimte bij nieuw-dennendal.nl is bij uitstek gewijd aan het Vrije Woord. Ze kan worden gewijd aan ieder mogelijk onderwerp: van politiek, psychologie en spiritualiteit tot poëzie en boekbespreking. Vanzelfsprekend blijft de redactie verantwoordelijk.
Er geldt in principe een minimum van 350 en een maximum van 500/600 woorden, maar uitzonderingen zijn mogelijk. Eventueel wordt over de vorm ge-emaild.


Dagboekinzendingen svp mailen onder 'dagboek', columns onder 'column'.


VLUCH(T)SCHRIFT, medium over vluchtelingen in Nederland 2004
Beste mensen, hierbij vind je een vluch(t)schrift van Willem de Haan, betrokken bij Vluchtelingenzorg Wunseradiel in Witmarsum. Willem stuurt vluch(t)schriften rond op aanvraag, onder meer met informatie die hem wordt gemaild. Het lijkt me een goede manier om op de hoogte gehouden te worden van dingen die her en der in ons land gebeuren enof gepubliceerd worden in een of andere krant.. Dus: hoort zegt het voort en mail het door... Heb je belangrijk nieuws? Mail het naar: willemwandelaar@wanadoo.nl
Groet van Inge Mans

Nr. 6; jaargang 1, oktober 2004
In dit blaadje zult u wetenswaardigheidjes vinden aangaande vluchtelingen in het algemeen, opmerkelijke krantenberichten, politieke zaken en nieuws achter het nieuws.
MAKKUM: In de krant van 6 oktober vond uw speurder het volgende bericht:


Duizend handtekeningen voor asielzoekers
Dit was de kop van een artikel dat geschreven was n.a.v. een actie voor een Servisch gezin, dat al jaren in Makkum woont. Vallende onder de Stichting VluchtelingenZorg Wûnseradiel poogt deze familie in Makkum te overleven en dat lukt hun wonderwel. Uiteraard met de financiële hulp van de Stichting, maar vooral ook, doordat ze meedoen in de Makkumer gemeenschap. Mevrouw doet vrijwilligerswerk op een school, de kinderen doen mee op school en crèche en vader….. ja vader heeft een probleem; want vader mag niet werken in Nederland en heeft het zwaard van Verdonk continue boven het hoofd. Dat ze niet terug kunnen staat wel vast, maar desondanks heeft de IND besloten, dat mevrouw en het oudste kind wel naar Joegoslavië terug kunnen. Het jongste kind is in Nederland geboren en derhalve stateloos en kan dus al helemaal niet naar dat land. De vader is een verstotene in dat land en komt nooit de grens over en valt nu dus tussen wal en schip. Kortom, een ramp! De buurvrouw heeft zich het lot van de haar zo dierbare buren aangetrokken en is in opperste wanhoop maar een handtekeningenactie begonnen en heeft in korte tijd duizend handtekeningen op een bevolking van vierduizend weten op te halen. Zij wil hiermee voorkomen dat dit gezin uit elkaar gerukt wordt en bewerkstelligen dat er na jaren onzekerheid eindelijk eens wat hoop komt in dit gezin.De handtekeningen zijn vrijdag 8 oktober aangeboden aan burgemeester Piersma van de gemeente Wûnseradiel.

IND, jawel
In de krant van heden, 12 oktober 2004, wordt melding gemaakt van het volgende: Verdonk onder vuur over problemen IND. Reeds in nr. 4 van dit medium maakte ik melding van het consequent foutief invoeren van gegevens in de computer door de IND. Dit had tot gevolg, dat heel veel mensen die een aanzegging tot een vergunning tot verblijf in Nederland hadden gekregen geen sofi nr. kregen, geen kinderbijslag, geen uitkering, geen toegang tot scholing, geen kans op werk, kortom, diep in de shit (sorry) kwamen te zitten. De IND bleef halsstarrig volharden in het foutieve systeem en hierover heeft de Tweede Kamer nu eindelijk mevr. Verdonk op haar verantwoordelijkheid gewezen. Diverse fracties willen dat de IND in het heden en verleden onder de loep worden genomen en de SP en GroenLinks willen dat naast de reguliere procedures ook de asielprocedures en de rechtmatigheid daarvan worden onderzocht. Goede zaak, vindt de denker, maar laten ze vooral opletten, dat ze niet met een kluitje in het riet worden gestuurd en achteraf moeten vaststellen, dat er toch dingen zijn gebeurd die moeilijk het daglicht kunnen verdragen ……………..

ONDERDAKLOKATIE
U hebt vast al gelezen dat Leeuwarden een nieuw fenomeen krijgt in het vluchtelingenwezen: een onderdaklocatie. Da's logisch, denk je, wanneer je het verhaal hebt gelezen; er moeten een rits mensen die na het ingaan van de nieuwe vreemdelingenwet (1 april 2001) zijn binnengekomen worden geloosd en voor de vorm is er een centrum nodig waar ze zogenaamd kunnen proberen hun papieren voor terugkeer te regelen. Vliegveld dichtbij: klaar. En wie mocht dit in het diepste geheim voorbereide concentratiekamp presenteren????????? Je gelooft je ogen niet: VVD burgemeester Dalis (vriendje van Rita?!?!?) had GroenLinkser Hetty Hafkamp voor dit karretje gespannen. Nou ja, denk je dan, het niet is te geloven. Het COA heeft in het zuiden des lands al mensen opgeleid om in dit centrum de scepter te zwaaien en overbodige COA lieden uit het noorden des lands worden binnenkort klaargestoomd om ook zo'n cursus ordehandhaving te volgen. 't Is maar dat u het effe weet ……………..

ONGELOOFLIJK MAAR WAAR…………….
Het volgende verhaal dwarrelde op het bureau van uw penseur en heeft hem met afgrijzen vervuld: Sinds 1999 verblijft het gezin B. uit Servië in Nederland. Het bestaat uit vader, moeder, dochter Adisa van 18, dochter Adela van 16, dochter Neima van 13 en zoon Erdal van 10. Ze zijn naar Nederland (waarom in godsnaam Nederland) gevlucht, omdat vader gedeserteerd was uit het Servische leger en in het plaatsje Ugao zwaar mishandeld. Vijf jaar woonden ze in een caravan in o.a. AZC Voorthuizen en de kinderen deden het goed op school. Op 1 juni werd het AZC Voorthuizen gesloten en moest het gezin naar AZC Crailo bij Hilversum. Er zijn diverse medische problemen in het gezin en de angst voor terugkeer van vader heeft heel het gezin in haar greep. Op 16 sept. 2004 breekt, zonder nadere aankondiging, een arrestatieteam van de politie om vijf uur 's-Ochtends met geweld de deur open en wil het gezin arresteren en afvoeren. Dochter Adela krijgt een flauwte en wordt afgevoerd naar een ziekenhuis in Rotterdam(lekker dicht bij een vliegveld), vader slaat om zich heen in een poging zijn gezin te beschermen en wordt in de boeien geslagen en naar Tilburg gebracht (uitzetcentrum?) en de rest van het gezin wordt, met nauwelijks kleren bij zich en in nachtkleding afgevoerd naar Zestienhoven (d.i. een uitzetcentrum). De politie heeft nog wat kleding bij elkaar gegraaid en meegenomen. Adela in ondertussen bijgekomen in het ziekenhuis en is hysterisch en Adisa dreigt met zelfmoord als vader niet bij hen komt; vader wordt onder deze druk ook naar Zestienhoven gebracht. Hier zit het gezin, opgesloten in een grijze container, omrasterd met prikkeldraad en met de deur op slot. Noot: de rechtbank in Groningen heeft onlangs het land van herkomst veilig verklaard en wanneer de familie B. niet met bewijs komt dat vader wordt gezocht, zal de familie terug moeten. Ondanks verschillende pogingen wil de politie in Ugao geen bewijsstuk overleggen. ( dit lijkt logisch, omdat daar de martelingen hebben plaats gevonden) Ondanks de vele littekens op het lichaam van vader, de diverse medische en psychiatrische rapporten wordt deze familie na 5 jaar en drie maanden als misdadigers van het bed gelicht en afgevoerd om uitgezet te worden. Dit gebeurt daadwerkelijk ook op 22 september en Adisa heeft telefonisch verteld, dat ze geboeid in het vliegtuig hebben moeten zitten. In Belgrado aangekomen, zo vertelde ze aan de advocaat, werd een andere (uitgezette) man neergeschoten. In de verwarring die toen ontstond kon de familie B. aan de politie ontkomen, maar niet nadat zij en haar vader door de politie waren mishandeld. Ze zijn gevlucht naar een dorpje waar vlgs. haar alleen vrouwen en ouderen wonen en daar zijn ze ondergedoken in een vervallen boerderij zonder enige voorziening. Vader is weggevlucht en ze weten niet waar hij is. Dit is hun situatie op dit moment! Momenteel heeft de advocaat hier in Nederland wel duidelijk kunnen maken, dat hier iets verschrikkelijk mis is gegaan. Minister Verdonk heeft nooit gereageerd op een rechtszaak tegen haar in dezen op 5 augustus j.l.; advocaat Omtzicht uit Groningen heeft nagelaten de familie te waarschuwen m.b.t. ophanden zijnde uitzetting (iets waar zij wel toe verplicht is); er is niet (goed) nagegaan hoe de Servische opstelling tegenover terugkerende vluchtelingen; onschuldige kinderen worden geboeid in een vliegtuig afgevoerd; enz. Ondertussen is bij de advocaat het verzoek binnen gekomen van de IND, de lopende beroepen maar in te trekken, omdat de familie toch al is vertrokken.

SPOORLOOS
Ten onrechte uitgezette Somaliër is spoorloos, meldt de kop boven een stuk in de Volkskrant van 9 oktober j.l. Het gaat over Abdirahim Mohammed Ali (hierna genoemd Ali) die op 16 mei 2003 uit Nederland is verwijderd terwijl er nog een beroepszaak liep. Volgens het Internationale Vluchtelingenverdrag mag er in zo'n geval niet worden uitgezet en bovendien was er tegen de uitzetting een voorlopige voorziening aangevraagd en ook daarin was nog geen uitspraak gedaan. Ali zat vast voor diefstal met geweld en justitie vond dat een reden om tot uitzetting over te gaan. Evenwel, de rechtbank in Utrecht oordeelde op 18 juni 2003 anders. Ali moet worden teruggehaald en de advocaat van de IND krijgt daarbij een forse tik op de vingers: "het zorgvuldigheid- en vertrouwensbeginsel" zijn geschonden,sterker nog: de Grondwet is geschonden omdat de man voortijdig is uitgezet. Kort daarop oordeelt de rechter dat ook het asielverzoek ten onrechte is afgewezen omdat er van tegenstrijdigheid in het verhaal geen sprake was! Justitie is tegen de uitspraak van de rechter in beroep gegaan bij de Raad van State, doch dit beroep wordt door de Raad niet ontvankelijk verklaard. Direct na de uitspraak van de Raad (22-01-2004) stuurt de advocaat van Ali een spoedbrief naar de IND om alles in het werk te stellen om ALI naar Nederland terug te halen en zes maanden later wordt er door de IND op de meest stompzinnige wijze gereageerd: de IND verzoekt de advocaat om de verblijfplaats en telefoonnummer van Ali. Maar ALI is spoorloos. En naar verwachting zal Ali ook wel niet meer gevonden worden en is er weer een probleem opgelost………

OH JA, DAN NOG DIT…
Politie haalt illegale kleuter van school
Gelezen??? Met vijf man sterk, waaronder twee in uniform, is de vijfjarige Naïma in Wamel uit de klas geplukt en afgevoerd. De schoolleiding en kinderen in verbijstering achterlatend. En waarom? Naïma is illegaal en hoort niet in het gezin waar ze al een half jaar opgevangen wordt. Vijf jaar …..illegaal….Hebt u het ooit zo zout gegeten. Wees is ze en uit Somalië en dat land BESTAAT NIET MEER! Het Nidos, tot nu toe in mijn ogen een redelijk respectabele organisatie, vond dat ze beter in een Somalisch milieu kon worden opgevoed en waar komt ze nu??? Bij een Somalische mevrouw met vijf kinderen en mevrouw spreekt nauwelijks Nederlands. Kijk en dat is de truc: zo integreer je natuurlijk van z'n langzalzeleven nooit!


Tot zover van uw dienstige penseur

Willem de Haan